Tìm kiếm

Quét bụi

20/10/2021 19:59

Chợt nghe xác cỏ thầm thì
Bụi tâm chưa sạch quét chi bụi trần?
Giật mình…nhìn lại giả thân
Cười…ta còn vướng mấy vần thơ say

Song Nguyên


Các tin tức khác