Tìm kiếm

Mượn phước của Bồ tát

04/08/2021 12:08
Các vị Bồ Tát cứu giúp chúng ta tức là các Ngài đã cho ta mượn tạm phước của Ngài để ta qua được cơn ách nạn. Sau đó chúng ta phải làm phước để bù lại.

Luật nhân quả là vậy, linh động. Do đó trong cuộc đời của chúng ta, không phải lúc nào mọi việc cũng đều suôn sẻ, có những lúc bất trắc mà cái phước của ta thì chưa đến nên ta làm sao? Ta cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát và Ngài ra tay cứu độ ta liền. Ngài ra tay cứu độ vì ngài biết một điều: “Người này là người biết đạo, tin đạo, biết tin nhân quả nghiệp báo cho nên cứ cứu”. Nếu họ đang thiếu phước thì cho mắc nợ và chắc chắn sau này họ sẽ làm những việc phước mà bù lại. Nhân quả linh động như vậy, giống như khi ta nghèo, ta mượn của người nhà giàu, họ cho ta mượn tiền mai mốt ta trả lại đó là sự công bằng.

Bồ Tát cứu giúp ta là Ngài cho ta mượn cái phước để ta qua cơn ách nạn. Sau đó ta sẽ làm phước mà bù lại, cho nên có những người làm phước là quả báo lành tới liền, có những người làm phước mà quả báo lành không tới vì sao vậy? Vì trước đây hay cầu Bồ Tát Quan Âm, đụng chuyện gì cũng cầu và được Ngài ban cho những điều phước lành thì coi như mắc nợ bây giờ có đi cúng Chùa thì phước đó bù lại, có đi phóng sanh, có đi đắp đường thì không có gì xảy ra hết không quả báo lành nào xảy ra hết. Vì sao? Vì trước đây mình đã cầu Ngài quá nhiều.

Ví dụ:

Có Phật tử thắc mắc:

- Thưa thầy con cũng phóng sinh dữ lắm mà sao không có thấy may mắn.

Thầy hỏi:

-  Vậy trước đây Phật tử có lần nào bệnh nặng không?

-  Dạ có một lần con bệnh con thập tử nhất sanh.

- Lúc đó có cầu nguyện Bồ Tát không?

- Dạ có! Con nhờ cầu nguyện Ngài cho nên con qua được cái cơn bệnh thập tử nhất sanh.

- Đó thì đúng rồi, Ngài cứu mình trước. Bây giờ mình có phóng sanh là bù lại cái phước lúc đó, chứ đừng có đòi Quả Báo. Đây là luật nhân quả.

Do đó cái việc mà cầu Bồ Tát được linh ứng hoàn toàn phù hợp với luật nhân quả.

 - Nghiệp báo nên vì vậy Phật tử của chúng ta bất đắc dĩ thì mới cầu.

Lòng kính tin với Bồ Tát là vô biên không bao giờ cạn nhưng mà sự cầu nguyện thì bất đắc dĩ mới cầu. Thường xuyên thì phải tu tập, những việc phước lành thì thường xuyên phải gây tạo, công đức thường xuyên phải bồi đấp nhưng mà cầu xin Bồ Tát thì ít ít thôi, lâu lâu thôi. Khi nào bí quá thì mới cầu nguyện Ngài giúp đỡ.

Trích: Bài giảng sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm 

Nguồn: Phật Quang

Các tin tức khác