Tìm kiếm

Yên lặng

02/07/2021 11:57
Nếu bạn cảm thấy có khả năng giữ yên lặng trong cả ngày, thế thì bắt đầu ngay đi; và nếu bạn thấy điều này là khó, thế thì thật vắn tắt trong việc nói của bạn.

Hiểu rằng bạn đang phải trả giá cho từng lời bạn nói. Chỉ nói khi tuyệt đối cần thiết, khi không thể tránh được - giống như vấn đề sống và chết!

Bạn không thể tưởng tượng nổi sẽ ích lợi thế nào cho bạn để giữ yên lặng toàn bộ - giá trị của nó không thể tính nổi.

Vẫn còn hoàn toàn yên lặng. Năng lượng này sẽ giúp bạn đi sâu hơn vào thiền. Quá nửa năng lượng của con người bị tiêu tốn bởi lời nói. Cho nên dừng việc dùng lời hoàn toàn đi.

Với năng lực cao nhất của bạn, gìn giữ yên lặng; và hết sức chú ý đừng làm tan vỡ sự yên lặng của người khác. Nếu yên lặng của bạn bị tan vỡ, đấy là điều không may của bạn, đấy là trách nhiệm riêng của bạn; nhưng thấy rằng bạn không làm tan vỡ sự yên lặng của bất kì ai.

Đừng hỏi bất kì ai những câu hỏi vô dụng, đừng đưa ra những yêu cầu không cần thiết, đừng nói ra những câu vô dụng, đừng cố kéo bất kì ai vào đối thoại. Hợp tác và giúp đỡ người khác giữ yên lặng.

Và mắt làm cho chúng ta chạy ra ngoài cả ngày. Cho nên trong khi bước đi, nhìn thấp một chút, đủ để nhìn xuống, đủ để thấy mặt đường quãng một mét hai phía trước bạn. Làm điều tôi đã nói, và nếu bạn hoàn thành chúng, sẽ sớm thôi, chẳng cái gì có thể ngăn cản bạn có khả năng nói, “Om. Shanti, shanti, shanti! - an bình, an bình, an bình!” khi bạn khởi hành từ đây.

Các tin tức khác