Tìm kiếm

Lặng lẽ

09/05/2021 11:58

Xin trả chim đôi cánh

Đôi cánh nhẹ bay xa

Ta trở về lặng lẽ

Một mình ngắm mây qua.

 

Hòa thượng Viên Minh

Các tin tức khác