Tìm kiếm

Chọn phần thưởng

14/07/2020 17:51
Vua Ấn Độ dự định trọng thưởng cho thừa tướng Sessa vì đã phát minh ra Saturanga (thủy tổ của các loại cờ như cờ vua, shogi và cờ tướng), khiến cuộc sống ở đất nước này ngập tràn niềm vui. Quốc vương nói với thừa tướng: Ngươi muốn được ban thưởng điều gì?

Thừa tướng quỳ xuống trước mặt đức vua và nói: "Thưa bệ hạ, xin bệ hạ ban cho thần một hạt lúa mì ở ô đầu tiên trên bàn cờ này, ô thứ hai ban cho 2 hạt, ô thứ 3 ban 4 hạt, cứ như vậy, mỗi ô sau có số lượng hạt gấp đôi ô trước, cho tới khi lấp đầy 64 ô cờ."

Quốc vương nghe xong rất vui mừng, như vậy chẳng phải quá đơn giản ư. Kết quả ra sao? Nếu tính tới ô thứ 64 thì cần tới 184,5 tỷ hạt, đừng nói là toàn Ấn Độ, dù có tính tổng lượng hạt lúa mì trên thế giới lúc bấy giờ cũng phải cần tới 2000 năm mới có thể đủ được số lượng này, đây còn chưa bao gồm số lượng hạt lúa mì ở 63 ô trước đó. Có thể nói, phần thưởng mà thừa tướng mong muốn, ngày nay cũng chưa chắc đã đáp ứng được.

 

St

Các tin tức khác