Tìm kiếm

10 triết lý sâu sắc về cuộc sống

09/06/2020 17:54
Phàm trên đời, càng hao tổn, càng tranh đoạt, càng cố chấp, càng không thể có được. Thế nên, thay vì tranh giành, không từ thù đoạn, nhuộm đen tâm can, chi bằng sống lương thiện, dùng thiện đãi người, lấy đức làm gốc, có như vậy mới có thể thay đổi vận mệnh.

Dưới đây là 10 triết lý sâu sắc về cuộc sống, nên đọc:

1. Tồn tâm bất thiện, phong thủy vô ích, có nghĩ tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích

2. Phụ mẫu bất hiếu, phụng thần vô ích, có nghĩa bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích

3. Huynh đệ bất hòa, giao hữu vô ích, có nghĩa anh em bất hòa, giao hữu vô ích

4. Hành chỉ bất đoan, độc thư vô ích, có nghĩa hành vi không chính, đọc sách vô ích

5. Tố sự quai trương, thông minh vô ích, có nghĩa làm trái lòng người, thông minh vô ích

6. Tâm cao khí ngạo, bác học không ích, có nghĩa tâm cao khí ngạo, học rộng vô ích

7. Vi phú bất nhân, tích tụ vô ích, có nghĩa giàu có bất nhân, tích lũy vô ích

8. Kiếp thủ nhân tài, bố thi vô ích, có nghĩa trộm cắp của người, bố thí vô ích

9. Bất tích nguyên khí, phục dược vô ích, có nghĩa không giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích

10. Dâm dật kiêu xa, sĩ đồ vô ích, có nghĩa dâm tà loạn phép, mong có con đường làm quan là vô ích

 

St

Các tin tức khác