Tìm kiếm

Tp. HCM: đại giới đàn Trí Tịnh, Thuyết U Minh Giới

10/05/2018 17:47
Chiều ngày 10/05/2018, Khóa lễ thuyết U Minh....

Các giới từ Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni sau khi thọ nhận giới Pháp tại Đại giới đàn Trí Tịnh PL: 2562, nhằm góp phần công đức đem lợi lạc đến tất cả chúng sanh, chiều ngày 10/05/2018, khóa lễ thuyết U Minh với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Quảng (Phó pháp chủ GHPGVN), chủ trì khóa lễ Hòa thượng Thích Lệ Trang (Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh), chư tôn đức trong Ban thường trực BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh và gần 500 Tân Tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni cùng chư Phật tử đồng tham dự.

1 1

1 2

Cung Thỉnh Hòa thượng Chứng Minh quang lâm khóa lễ thuyết U Minh

 1 3

1 4

1 5

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì khóa lễ

1 1

 Chư tôn đức trong Ban Nghi Lễ PG Tp. Hồ Chí Minh đồng hộ niệm

1 2

 1 3

1 4

Thượng Tọa Thích Thiện Quý, Thượng Tọa Thích Quang Thạnh, Thượng Tọa Thích Trung Nguyên

cùng quý tân Tỳ kheo và tỳ kheo Ni nhất tâm đồng hộ niệm

1 5

1 1

 Tân Tỳ kheo tại Đại giới đàn Trí Tịnh PL: 2562 DL: 2018

1 2

 1 3

Chư tôn Hòa thượng, chư thượng tọa trong Ban thường trực BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh đồng tham dự

1 4

1 5

1 1

1 2

 1 3

1 4

Tân Tỳ kheo một lòng thành kính hướng về khóa lễ, nguyện đem công đức hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh

1 5

1 1

Niêm hương cúng dường

1 2

 1 3

1 4

1 5

1 1

1 2

 1 4

1 5

"Vô thường đến, không ai giúp được

Hiểu được rồi, giới luật trang nghiêm

Mau tu chuyển hóa tinh chuyên

Niết bàn chứng đắt trọn nên đạo vàng" (PC)

1 1

1 2

 Chư tôn đức trong Ban nghi lễ đồng xướng niệm

 1 3

1 4

1 5

1 1

1 2

 1 3

1 4

Tân Tỳ kheo Ni tại giới đàn Trí Tịnh đồng hộ niệm

1 5

1 1

1 2

 1 3

Được biết khóa lễ thuyết U Minh là một nghi lễ Phật giáo, có nét đẹp về văn hóa tâm linh, phổ độ chúng sanh với tất dạ chí thành, nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, quốc gia hưng thịnh, nhà nhà an vui.

1 4

1 5

1 1

1 2

 1 48

Khóa lễ thuyết U Minh có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Quảng (Phó pháp chủ GHPGVN)

1 4

"Tự vứt bỏ sợi dây ái dục

Như dùng tay bẻ đứt sen thu

Đạo tịnh tịch, hãy tiến tu

Niết bàn an lạc từ từ chứng nên"

                                                       (PC)

1 5

1 1

1 2

 

"Bậc hành giả tát thuyền cạn nước

Thuyền rổng không, nhẹ lướt thật nhanh

Diệt trừ si, hận và tham

Ắt rằng chứng đắc niết bàn thong dong " (PC)

 1 3

1 4

Khóa lễ Thuyết U Minh diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh

1 5

1 1

1 2

 1 3

1 4

1 5

1 1

1 2

 1 3

"Không tức giận làm tròn bổn phận

Giới thanh cao, ái, hận không còn

Giác quan làm chủ luôn luôn

Thân này cuối, Bà la môn sáng ngời" (PC)

1 4

1 5

1 1

1 2

 1 3

Nam nữ Phật tử đồng tham dự

1 4

1 5

1 1

1 2

 1 3

"Rõ quá khứ vị lai hiện tại

Cõi trời người, cảnh giới tái sinh

Mâu ni, thắng trí, viên thành

Tử sanh kết thúc, sáng danh đạo đời" (PC)

1 4

1 5

1 1

1 2

 1 3

1 4

HẠNH HIẾU

Các tin tức khác