Tìm kiếm

Tp. HCM: Đại giới đàn Trí Tịnh, truyền giới Sa DI (Bắc Tông)

09/05/2018 05:28
Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL: 2562

Theo chương trình Đại giới đàn Trí Tịnh PL: 2562 DL: 2018, ngày 8/5/2018, 113 giới tử Sa Di (Bắc Tông) đăng đàn thọ thập giới, đàn Sa Di do Hòa thượng Thích Huệ Minh làm hòa thượng đàn đầu.

1 5

1 20

Chư tôn hòa thượng Tam Sư Thất chứng (Đàn Sa Di) do Hòa thượng Thích Huệ Minh làm hòa thượng đàn đầu

1 3

1 35

 Giới tử tha thiết mong cầu giới pháp để tu học

1 21

1 36

 Ban Dẫn Thỉnh

1 1

1 2

1 29

1 40

113 Giới tử thọ Sa Di, nhất tâm thọ nhận giới pháp

1 32

 1 25

1 6

 Hòa thượng Thích Chơn Không nói sơ lược ý nghĩa chiếc y của Sa Di

1 7

1 9

 Giới tử Sa Di thọ nhận y

1 8

1 11

1 13

thành tựu giới pháp

1 14

 

HẠNH HIẾU

Các tin tức khác