Tìm kiếm

Quán chiếu nhìn sâu

 • Dòng tâm linh và huyết thống
  Dòng tâm linh và huyết thống

  Bạch đức Thế Tôn, con ý thức trong con về sự có mặt của dòng sinh mạng của tổ tiên và của con cháu.

  >>> Xem thêm
 • Ấn địa xúc
  Ấn địa xúc

  Bạch đức Thế Tôn, con nhớ trước ngày Ngài thành đạo dưới cội bồ đề, Ma Vương có xuất hiện và hỏi Ngài những câu hỏi với mục đích là để làm cho Ngài nản chí.

  >>> Xem thêm
 • Học hạnh của đất
  Học hạnh của đất

  Bạch đức Thế Tôn, con biết rằng một trong những người anh lớn trong giáo pháp của chúng con là Bồ Tát Địa Tạng, một vị bồ tát lớn có hạnh nguyện rất cao thâm: chừng nào địa ngục chưa trống không thì Ngài vẫn chưa dừng nghỉ công việc hóa độ.

  >>> Xem thêm
 • Nương tựa hơi thở
  Nương tựa hơi thở

  Một hơi thở vào có thể dài từ bốn tới mười giây, một hơi thở ra có thể tương tự hoặc dài hơn.

  >>> Xem thêm
 • Cùng tăng thân ở lại
  Cùng tăng thân ở lại

  Bạch đức Thế Tôn, Ngài là một đứa con của trái đất và Ngài đã chọn trái đất để làm đạo tràng hành đạo của Ngài.

  >>> Xem thêm
 • Ở nhà Như Lai
  Ở nhà Như Lai

  Bạch đức Thế Tôn, con không biết nhờ phước duyên nào mà kiếp này con đã được may mắn làm đệ tử đức Thế Tôn và tham dự vào sự nghiệp của Ngài.

  >>> Xem thêm
 • Quy y Tam Bảo
  Quy y Tam Bảo

  Bạch đức Thế Tôn, là người hành trì năm giới, con xin học và nắm vững pháp thực tập tam quy, nghĩa là ba phép quay về nương tựa.

  >>> Xem thêm
 • Học để chuyển hóa phiền não
  Học để chuyển hóa phiền não

  Bạch đức Thế Tôn chúng con là những người ham học, nhưng nhiều khi chỉ lo học để tìm danh kiếm lợi, mong đạt tới những địa vị trong xã hội chứ không phải để khai thông tâm trí và tìm kiếm những pháp môn tu tập có thể chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong tự thân và ngoài xã hội.

  >>> Xem thêm
 • Năng lượng của niềm tin
  Năng lượng của niềm tin

  Bạch đức Thế Tôn, con có niềm tin lớn nơi Ngài, nơi giáo pháp của Ngài và nơi tăng đoàn của Ngài. Mỗi khi con đem giáo lý của đức Thế Tôn áp dụng vào đời sống, con thấy có sự lắng dịu và chuyển hóa. Con thấy năng lực của niệm, của định và của tuệ tăng tiến nơi con, giúp cho con vượt thoát bế tắc và sầu khổ.

  >>> Xem thêm
 • Đời sống phạm hạnh
  Đời sống phạm hạnh

  Bạch đức Thế Tôn, là người xuất gia, chúng con may mắn được thực tập sống đời sống phạm hạnh; giới luật và uy nghi bảo hộ cho chúng con, không để cho chúng con sa lầy trong vũng bùn tà dục.

  >>> Xem thêm
 • Nghiệp chướng tà dục
  Nghiệp chướng tà dục

  Bạch đức Thế Tôn, xin đức Thế Tôn và chư vị Bồ tát mở lòng thương xót và hộ niệm cho chúng con để chúng con có thể có đủ sức chuyển hóa được những trạng huống đen tối của xã hội hiện tại gây nên bởi năng lượng tà dục.

  >>> Xem thêm
 • Chuyển hóa năng lượng ái dục
  Chuyển hóa năng lượng ái dục

  Bạch đức Thế Tôn, từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, chúng con đã vì vô minh che lấp tâm trí mà không thấy được rằng năng lượng ái dục nếu không được nhận diện và bảo hộ có thể gây ra tàn hại trong thân tâm, trong gia đình và xã hội chúng con.

  >>> Xem thêm