Tìm kiếm

Giúp nhau

27/01/2019 05:28

GIÚP NHAU 
 
Người hơn, ta gắng học theo, 
Người thua, ta gắng đỡ đèo cho nên. 
Làm người, ân đáp nghĩa đền, 
Khi mình toàn hảo chớ quên giúp người. 
   
  
  
ĐOÀN KẾT 
 
Một bàn tay vỗ chẳng kêu, 
Bẻ tên: một dễ; bẻ nhiều chẳng xong, 
Biển nhờ nước của trăm sông, 
Núi nhờ đá đất chất chồng nên cao. 
 

Thầy Thích Nhật Từ

Các tin tức khác