Tìm kiếm

Yêu thương còn hơn lao tù

01/11/2012 07:56
Khi đức Phật còn tại thế, chư vị tỳ kheo khất thực đi qua nhà tù, thấy các tù nhân bị hình phạt rất khổ sở. Kẻ bị gông cổ, người bị cùm tay, cùm chân đi đứng rất khó khăn, còn bị các lính cai tù đánh đập thảm não.

Các vị tỳ kheo về bạch Phật, “Ở trên đời còn có hình phạt nào đau khổ hơn, lâu dài hơn không?”

Phật dạy, “Có, đó là vợ con, nhà cửa, ái dục. Người đời bị ràng buộc bởi vợ con, nhà cửa còn chắc hơn lao ngục. Lao ngục còn có ngày được phóng thích chớ vợ con không có ý nghĩ lìa xa. Lòng đã thương vợ, nào sợ đắng cay. Dù có hại ở miệng cọp cũng cam lòng đành. Tự bén vào bùn, nên gọi là phàm phu. Ra khỏi cửa này là vị xuất trần La Hán.”

Thế mới biết, ái dục nó giam nhốt người còn hơn là lao ngục. Phật dạy:

Từ ái dục sanh lo,

Từ lo sanh sợ.

Nếu lìa ái dục, còn lo sợ gì?

Lại có câu:

Yêu thương là nghiệp luân hồi,

Từ bi là hạnh của người xuất gia.

Tu hành trí tuệ nở hoa,

Cho vơi đau khổ để mà sống vui.


Theo Góp Nhặt Lá Bồ Đề (Thích Tịnh Nghiêm)

Các tin tức khác