Tìm kiếm

Lâm Tế ngữ lục

07/01/2019 20:25
Một hôm Sư thượng đường rằng: "Trên cục thịt đỏ có một chơn nhân vô địa vị, thường từ cửa mặt các ông ra vào. Kẻ chưa chứng ngộ hãy xem đi!".

Khi ấy có vị tăng ra hỏi: "Thế nào là chơn nhân vô địa vị?"
Sư bước xuống tòa nắm chặt vị tăng ấy bảo: "Nói! nói!"
Vị tăng ấy chưng hửng, đang do dự. Sư đẩy ông ta ra, nói: "Chơn nhân vô địa vị là cục cứt khô gì?" Rồi trở về phương trượng.
Một hôm sư thấy một vị tăng đến. Sư giơ cây phất trần lên.
Ông tăng lễ bái.
Sư bèn đánh. 
Sau đó lại thấy một ông tăng nữa đến. Sư cũng giơ phất trần lên.
Ông tăng không màng đến.
Sư cũng đánh.
Một vị tăng khác đến. Sư cũng lại giơ cây phất trần lên. Vị tăng này nói: "Tạ ơn Hòa-thượng khai thị!"
Sư cũng đánh.
*****
Có một vị tăng hỏi: "Thế nào là đại ý Phật pháp?"
Sư giơ cây phất trần lên.
Tăng bèn hét.
Sư bèn đánh.
Một vị tăng khác hỏi: "Thế nào là đại ý Phật pháp?"
Sư cũng giơ cây phất trần lên.
Tăng bèn hét.
Sư cũng hét. 
Lúc ấy vị tăng do dự, sư bèn đánh.
Sư khai thị rằng: "Ðại chúng, kẻ vì pháp mà chẳng tiếc thân mạng, trước kia ta ở nơi tiên sư Hoàng Bá, ba lần hỏi đại ý đích xác Phật pháp đều bị đánh cả ba lần như bị nhánh cây Hao phất qua. Hôm nay còn muốn thêm một trận, có ai vì ta mà hạ thủ chăng?"
Khi ấy có một vị tăng ra nói: "Ðể con hạ thủ cho". Sư đưa cây gậy cho tăng, vị tăng đưa tay muốn lấy. Sư bèn đánh.

 

Trích "Lâm Tế Ngữ Lục"

Các tin tức khác