Tìm kiếm

Tội nhân

28/08/2018 17:59
Ba tội nhân bị quỷ dẫn tới trước điện Diêm Vương vì tội sát sanh, trộm cắp, dối trá lật lường.

Diêm Vương hỏi tội nhân thứ nhất:

- Ngươi có nhận tội không?

Y khăng khăng cãi:

- Tôi không làm gì có tội cả.

Diêm Vương bảo quỷ sứ áp giải y đi và ra lệnh:

- Tội làm ác cộng với tội chối lỗi. Trừng phạt nó gấp đôi cho ta.

Diêm Vương quay qua tội nhân thứ hai:

- Ngươi biết tội chưa?

Tên này run sợ thưa:

- Con biết lỗi xin Ðại Vương tha tội.

Diêm Vương sai quỷ sứ giải đi:

- Nó biết tội nhưng sợ đền tội. Hãy trừng phạt nó vừa phải.

Diêm Vương quay qua tội nhân thứ ba:

- Còn ngươi thì sao?

Tội nhân này bình tĩnh nói:

- Tôi quả có tội, xin nhận hình phạt.

Diêm Vương cười ha hả nói:

- Thế thì vội gì, ngồi đây uống trà đã.


Theo Vi Tiếu - Huyền Không Tử

Các tin tức khác