Tìm kiếm

Pháp

12/05/2018 20:14
Pháp là gì? Không có gì không là Pháp.

Làm sao Phật Pháp dạy cho ta cách sống chân chính ? Vì Phật Pháp chỉ cho ta làm sao để sống. Phật pháp được chỉ cho ta bằng nhiều cách – có khi là ở trên những tảng đá, có khi là ở ngay trước mặt ta. Đó là những sự chỉ dạy không bằng lời nói. Muốn hiểu Pháp ta hãy lắng tâm xuống và tập quán chiếu. Khi tâm đã định rồi bạn sẽ thấy Pháp hiển hiện tròn đầy trước mắt, ngay bây giờ và ở đây. Sự trực nhận ấy không thể tìm thấy được ở một nơi nào khác, một lúc nào khác ngoài chính ngay bản thân của bạn, trong giây phút hiện tiền.

Đầu tiên bạn phải dùng đến lý để hiểu Pháp. Khi hiểu rồi, bạn sẽ thực hành. Và khi thực hành, bạn sẽ bắt đầu nhận ra Pháp với bạn là một, và bạn sẽ nếm được niềm vui của Phật.

Tìm Pháp nơi chính tâm của mình, bạn sẽ thấy được thế nào là chân giả trong mọi sự, thế nào là điều hòa và thế nào là không điều hòa.

Chỉ có một biến hóa thần thông duy nhất, đó là biến hóa thần thông của Pháp. Mọi biến hóa thần thông khác đều chỉ như những trò ảo thuật đánh lừa giác quan, khiến chúng ta xa rời với điều phải đối phó trước hết là : sự liên hệ của chúng ta với đời sống, với sinh tử và giải thoát.

Bất cứ bạn làm gì, hãy xem như có Pháp ở trong đó. Nếu bạn không cảm thấy an lạc, hãy tập nhìn vào nội tâm. Nếu bạn biết có một điều gì không tốt mà cứ làm, đó là bạn đã si mê mà tạo phiền não cho mình vậy.

Nếu chúng ta tỉnh giác, thì tất cả đều là Pháp. Khi chúng ta thấy những con vật cố trốn chạy khỏi sự nguy hiểm, ta thấy rằng chúng cũng như chúng ta, chúng cũng đang chạy trốn khỏi sự đau khổ và muốn tìm đến nơi hạnh phúc an toàn. Chúng cũng biết sợ hãi. Sợ hãi cho đời sống của chúng, cũng y như chúng ta vậy. Khi ta thấy được chân lý trong mọi việc, ta thấy rằng mọi chúng sanh, người cũng như vật đều không khác gì nhau. Chúng ta đều là những kẻ đồng hành trong quá trình sinh, lão, bệnh, tử.

Dù là bất cứ trong thời nào, ở nơi nào, mọi tu tập Phật Pháp cũng đều viên thành ở nơi tịch diệt. Đó là cảnh giới của mọi buông xả, không lặng và nhẹ nhàng. Đây chính là chung điểm vậy. Pháp không ở xa chúng ta, mà ở ngay nơi chúng ta. Pháp không phải là về những bậc thánh nhân trên thiên đàng hay những gì tương tự như vậy. Mà Pháp chỉ là về chúng ta, về những gì chúng ta đang làm, ngay bây giờ. Hãy tự quan sát mình. Đôi khi ta thấy vui, đôi khi thấy khổ, khi thấy thoải mái, khi lại thấy đau đớn … đó chính là Pháp vậy. Bạn có thấy được như vậy không ? Để biết được Pháp, bạn phải đọc ngay nơi những kinh nghiệm của mình.

Thiền sư Ajan Chah

Các tin tức khác