Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Những bình minh hạnh phúc
 • Hạnh phúc không xa
  Hạnh phúc không xa

  Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng con đường mà Đức Thế Tôn khơi mở cho chúng ta là một con đường tuyệt vời, rất đẹp.

  >>> Xem thêm
 • Ai thấy cũng vui ai gặp cũng mừng
  Ai thấy cũng vui ai gặp cũng mừng

  Đó chính là Dược Vương Bồ-tát, vị Bồ-tát có biệt danh là ‘’Nhứt thiết chúng sanh hỷ kiến’’.

  >>> Xem thêm
 • Ăn trong tỉnh thức
  Ăn trong tỉnh thức

  Đây là một thử nghiệm nhỏ nhằm minh họa cho sự quan trọng của tỉnh thức trong lúc ăn.

  >>> Xem thêm
 • Thiền vắng lặng
  Thiền vắng lặng

  Pháp hành thiền Vắng Lặng của chúng ta như thế nầy: Thí dụ chúng ta an trụ chú niệm vào hơi-thở-ra-thở-vào, xem đó là căn bản hay phương tiện để kiểm soát tâm. Bằng cách giữ tâm sâu sắc gắn bó theo dõi hơi thở, tâm trở nên vững chắc, vắng lặng và không chao động. Phương pháp thực hành làm cho tâm vắng lặng như vậy gọi là thiền Vắng Lặng (Samatha có nghĩa là vắng lặng, thiền nầy cũng được gọi là thiền Chỉ, thiền Định, đối với thiền Minh Sát, cũng gọi là thiền Quán, hay thiền Tuệ).

  >>> Xem thêm
 • Mở mắt tuệ thấy đúng lẽ thật
  Mở mắt tuệ thấy đúng lẽ thật

  Chúng ta học đạo thấy rõ như vậy rồi, phải mở mắt trí tuệ thấy đúng lẽ thật, không đi theo những sự mê lầm nữa. Học Phật phải thực hành đúng theo Phật pháp, là trừ bỏ lo buồn khổ não, thân này là vô thường nhất định phải chết, phải thấy đúng vậy không bỏ lờ qua.

  >>> Xem thêm
 • Tương quan mình và người
  Tương quan mình và người

  Trong cuộc sống tương quan giữa mình và mọi người chung quanh, hầu hết chúng ta mắc phải cái bệnh “cầu toàn trách bị”. Chúng ta đòi hỏi những người sống gần với mình phải vẹn toàn một trăm phần trăm (100%) như ý mình muốn, phải đầy đủ hoàn toàn những điều như tâm mình tưởng.

  >>> Xem thêm
 • Bắt đầu cũng là kết thúc
  Bắt đầu cũng là kết thúc

  Bạn biết không, khi vừa được sinh ra chúng ta đã chết. Tuổi già và cái chết là một thứ.

  >>> Xem thêm
 • Kiểm soát sân giận
  Kiểm soát sân giận

  Nếu cảm thấy sân giận về kết quả bầu cử hay trước những hoàn cảnh bên ngoài nào khác, đừng để cho nó kéo dài mãi.

  >>> Xem thêm
 • Bắt đầu cũng là kết thúc
  Bắt đầu cũng là kết thúc

  Bạn biết không, khi vừa được sinh ra chúng ta đã chết. Tuổi già và cái chết là một thứ.

  >>> Xem thêm
 • Chính niệm là gì? Vì sao bạn cần chính niệm?
  Chính niệm là gì? Vì sao bạn cần chính niệm?

  Chính niệm là một phương pháp tu tập giản dị nhưng có một năng lực vô song, có thể giúp ta thoát ra và tiếp xúc lại được với tuệ giác và sự sống của mình.

  >>> Xem thêm
 • Người cày ruộng
  Người cày ruộng

  Một thời, Thế Tôn ở Magadha, tại làng Ekanàlà. Lúc bấy giờ là thời gian gieo mạ, Bà la môn Kasi Bhàradvàja sắp đặt khoảng năm trăm lưỡi cày, đang phân phát đồ ăn cho nhân công thì Thế Tôn đi đến. Bà la môn Kasi Bhàradvàja thấy Thế Tôn đang đứng khất thực, thấy vậy liền nói: Này Sa môn, tôi cày và gieo mạ, sau khi cày và gieo mạ, tôi ăn. Còn ông, ông có cày và gieo mạ không, nếu không thì lấy gì ông ăn?

  >>> Xem thêm