Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Luyện tập sự tương đồng
  Luyện tập sự tương đồng

  Thay vì nhận ra sự khác biệt giữa mình và người khác, hãy cố gắng nhận ra những gì mà bạn và người ấy có chung mẫu số.

  >>> Xem thêm
 • Cầu tiến, hướng thượng
  Cầu tiến, hướng thượng

  Tuy nhiên, tinh thần Phật tử luôn luôn muốn xây dựng mọi người chung quanh mình được tốt đẹp, nếu thấy người có điều quấy liền nhắc nhở chỉ dạy, khi người nhận lỗi liền vui vẻ tha thứ; người phạm lỗi phải can đảm nhận lỗi, người chỉ lỗi vui vẻ thứ tha; không nên có tính cách thấy người tha lỗi mình cứ phạm lỗi mãi.

  >>> Xem thêm
 • Ta bà ha
  Ta bà ha

  Trong chú Đại bi, câu Ta bà ha rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười bốn lần.

  >>> Xem thêm
 • Trân quý từng hơi thở
  Trân quý từng hơi thở

  Có một câu chuyện rất hay trong Tiểu Bộ Kinh đề cập về các pháp môn tu có thể giúp chúng ta thực tập để cuộc sống của mình được hạnh phúc và an lạc.

  >>> Xem thêm
 • Nếu không giúp đỡ người khác thì cũng đừng làm tổn hại họ
  Nếu không giúp đỡ người khác thì cũng đừng làm tổn hại họ

  Nếu tâm thức chúng ta ổn định, thì chúng ta có thể đối phó với bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào hiện hữu. Chúng ta không bao giờ mất bình tĩnh. Nếu chúng ta có thể đem tất cả những hoàn cảnh tiêu cực và không lợi lạc này và hướng chúng vào con đường tu tập, chúng có thể trở thành một bộ phận của con đường tâm linh của chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • 10 điều làm bạn nghèo khó
  10 điều làm bạn nghèo khó

  1. Con người vì si mê điên đảo, nên phóng túng sa đọa mà không lo làm ăn, cuối cùng dẫn đến nghèo cùng khốn khổ.

  >>> Xem thêm
 • Giác ngộ tu thiện nghiệp
  Giác ngộ tu thiện nghiệp

  Biết thân miệng ý là chỗ xuất phát nghiệp, người phát tâm quy y Tam bảo, trước tiên phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là ba điều thiện của thân; không nói dối, không uống rượu là hai điều thiện của miệng. Chỉ tu năm điều thiện này phải đủ cung cách một người tốt trong xã hội hiện nay, và sẽ là người tốt ở vị lai. Giữ trọn năm giới là đóng cửa ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), không bao giờ ta bước chân đến ba chỗ này. Thế nên, Phật chế năm giới là phương tiện giảm thiểu đau khổ cho con người trong hiện tại và vị lai.

  >>> Xem thêm
 • Một lời khen đúng sẽ giúp người sống tốt hơn
  Một lời khen đúng sẽ giúp người sống tốt hơn

  Một lời khen ngợi thật lòng luôn tăng thêm giá trị trong cuộc sống làm cho người cảm nhận được niềm vui để mà sống tốt hơn. Một lời nói nịnh hót thường là dối trá, nhằm trục lợi cho riêng mình mà làm hại nhiều người khác, Nói một lời khen ngợi thật lòng luôn giúp cho người ta càng ngày càng sống tốt hơn. Ngược lại một lời nói nịnh hót để lấy lòng cấp trên vô tình làm cho người đó luôn sống trong gian dối để lường gạt người.

  >>> Xem thêm
 • Về nương tựa tăng thân để được chuyển hóa và trị liệu
  Về nương tựa tăng thân để được chuyển hóa và trị liệu

  Trong chúng ta có người rất nhạy cảm, tôi cũng là một trong những người nhạy cảm. Có một lần tôi than với một ông bác sĩ:

  >>> Xem thêm
 • Tôi sẽ xin rằng tất cả
 • Phương tiện bố thí cúng dường
  Phương tiện bố thí cúng dường

  Phương tiện dễ thực hiện nhất của Bồ-tát là bố thí cho chúng sinh và cúng dường chư Phật. Trong kinh đức Phật nói chỉ cần một vắt cơm đã có thể làm việc bố thí. Bố thí cho đến cả loài súc sinh. Bố thí rồi, nguyện cầu tất cả chúng sinh đều được Nhất thiết trí, hồi hướng Đạo quả vô thượng. Khi cúng dường hương hoa cho Phật, nguyện hồi hướng “nhân thiện căn này mà tất cả đều được vô lượng giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến”. Đây gọi là Bồ-tát hành phương tiện.

  >>> Xem thêm
 • Không để ý đến việc đền đáp
  Không để ý đến việc đền đáp

  Nếu bạn có từ bi thì bạn mới có thể hiểu được hoàn cảnh nghiệp báo của họ. Nếu bạn có trí tuệ bạn mới có thể dùng phương tiện độ thoát họ.

  >>> Xem thêm