Tìm kiếm

Biết ơn

12/12/2018 20:29
Xin biết ơn những người khiển trách ta, vì nhờ họ giúp ta tăng trưởng định tuệ.

Xin biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì nhờ họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

Xin biết ơn những người bỏ rơi ta, vì nhờ họ đã dạy cho ta biết tự lập.

Xin biết ơn những người phản bội ta, vì nhờ họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

Xin biết ơn những người lường gạt ta, vì nhờ họ làm tăng tiến kiến thức cho ta.

Xin biết ơn những người làm hại ta, vì nhờ họ đã tôi luyện tâm trí của ta.

Xin biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.


ST

Các tin tức khác