Tìm kiếm

Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng

20/05/2020 17:52
Đền ơn đáp nghĩa là đạo lý cơ bản trong văn hóa tuyền thống, là bản sắc tối thiểu trong đạo làm người làm việc. Đánh mất nó đồng nghĩa với việc đánh mất nền móng và điều kiện làm người, làm việc.

Con người ở đời, thường sẽ gặp những người có ơn với mình. Nhất là những người giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn hoạn nạn. 

Biết ơn, cảm ơn và báo ơn không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn phải được thể hiện trọng hành động. Hãy giúp đỡ người khác khi có thể, giúp người, giúp mình để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

 

St

Các tin tức khác