Tìm kiếm

Lời hứa không nên tùy tiện

08/07/2019 18:10
Khi tâm không thuận thì việc không nên làm, làm rồi tất hỏng.

Khi tâm không thuận thì việc không nên làm, làm rồi tất hỏng.

Khi khí không hoà thì lời không nên nói, nói ra tất bất hoà.

Do vậy, việc không thuận lòng thì không nên nhận, nhận rồi tất phải làm, không làm tất kết oán.

Lời hứa thì không nên tuỳ tiện, hứa rồi phải thực hiện, không thực hiện sẽ mắc nợ.

 

St

Các tin tức khác