Tìm kiếm

Thế nào là phòng hộ các căn?

11/07/2014 11:56
Phòng là bờ đê, gìn giữ, hộ là cửa, giúp đỡ, che chở, Phòng hộ là giữ gìn thủ hộ, ngăn che đề phòng, các căn là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Phòng hộ các căn là giữ gìn đề phòng 6 cơ quan trên không cho dính mắc 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp.

- Mắt thấy sắc không khởi niệm cũng không khởi ác tưởng là sao?

Là khi mắt thấy hình sắc không sinh nhớ, không nghĩ yêu, mà cũng không nhớ nghĩ ác, ví dụ như khi thấy đẹp muốn có, khi thấy xấu muốn gạt bỏ; nếu thấy rồi dù đẹp hay xấu cũng không sinh yêu ghét, đó là phòng hộ mắt (nhãn căn).

- Tai nghe tiếng không khởi niệm cũng không khởi ác tưởng là sao?

Là khi nghe lời nói, giọng ca, dù lời ngọt giọng hay, không sinh yêu đắm nhiễm nhớ nghĩ, dù lời trái, giọng dở cũng không ghét sinh ác cảm, đó là phòng hộ tai (nhĩ căn).

- Mũi ngửi mùi không khởi niệm tưởng cũng không khởi ác tưởng là sao?

Là khi ngửi mùi thơm không sinh yêu thích nhớ mãi, dù mùi khó chịu cũng không ghê tởm bực tức. Đó là phòng hộ mũi (tỵ căn)

- Lưỡi nếm vị thông khởi niệm tưởng, cũng không khởi ác tưởng là sao?

Là khi ăn uống vị ngon ngọt béo bở không sinh tâm yêu thích, đòi phải có thứ ấy mới được, hoặc khi ăn uống vị không hợp miệng cũng chẳng chê bai cằn nhằn làm cho người nấu nướng phục dịch bất an. Đó là thủ hộ lưỡi (thiệt căn).

- Thân xúc chạm không khởi niệm, cũng không khởi ác tưởng là sao?

Là khi thân tiếp xúc dù dễ chịu hợp ý cũng không đam mê, dù khó chịu cũng ráng chịu đựng. Ví dụ khi được xoa nắn dễ chịu không khóai cảm yêu thích nhớ mãi, khi gặp nóng lạnh quá không gắt gỏng bực tức nhớ mãi, đó là thủ hộ thân (xúc căn).

- Ý biết pháp không khởi tưởng, cũng không khởi ác tưởng là sao?

Ý là Ý căn: Ý căn là nơi nương tựa của ý thức (thức thứ sáu). Ý căn chính là nơi phát sinh ra sự phân biệt, đắn đo, nghi ngờ, nó chính là thức thứ bảy, rất tinh tế thuộc tinh thần nên không thấy (có thể nói nó nằm trong bộ óc).

Pháp là Pháp trần: Là những hình ảnh, tiếng, mùi, vị, cảm giác của năm căn tiếp xúc năm trần ghi lại lưu lại sau khi duyên với ý căn. Các hình ảnh, tiếng, mùi, vị, cảm giác ở đây không phải là vật chất của ngoại cảnh mà chỉ là những hình bóng âm vang của ngoại cảnh sau khi lọc qua năm giác quan và đồng thời được duyên bởi ý căn.

 

Theo Hoa Vô Ưu

Các tin tức khác