Tìm kiếm

Thấy sân để giác ngộ

18/06/2021 12:01
Phật dạy: Khi có tham rõ biết đang có tham, khi có sân rõ biết đang có sân. Nhưng Phật không có dạy phải dứt trừ chúng. Kính xin thầy chỉ bảo là con cần phải tiếp tục duy trì cái biết về cái tham và cái sân đó hay con cần phải dứt trừ chúng? Kính thư.

Trả lời:

Rõ biết sân ở đây có nghĩa là Tuệ tri thực tánh của sân, tức thấy tánh chất vô thường, khổ, vô ngã của sân.

- Thấy sân là vô thường nên nó tự sanh tự diệt.

- Thấy sân là khổ nên không giữ lại.

- Thấy sân vô ngã nên không xem nó là Ta, của Ta.

Vậy thấy sân để giác ngộ, không phải để thấy "Ta dứt trừ được sân"...

Các tin tức khác